Inschrijven

Inschrijfformulier

Bij verzending machtigt u de Groninger Fiscale Eenheid om €18,00 af te schrijven tot wederopzegging van bovengenoemde bank/girorekening ten gunste van de GFE Groningen, IBAN: NL51 RABO 0174.1042.43. Ongeacht het moment van inschrijven geldt het bedrag van € 18,00 per collegejaar. Ondergetekende zal er zorg voor dragen dat het saldo van de desbetreffende rekening voor afschrijving van het bedrag toereikend zal zijn. Ondergetekende is verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande gegevens tijdig schriftelijk te melden aan de Groninger Fiscale Eenheid. De Groninger Fiscale Eenheid behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen, indien de in de statuten beschreven omstandigheden daartoe leiden. Persoonsgegevens zullen niet zonder toestemming van de student aan derden worden verstrekt. Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met het privacy protocol van de GFE. Dit protocol kunt u hier raadplegen of later inzien op deze site. Bij vragen kunt u contact opnemen met Lizzy van Riet (06-38100040) of mailen naar secretaris@gfe.nl.